Pomoć za ASUS ROG G501VW

background image

E-priručnik

CR10871

Prvo vydání

Rujan 2015

ASUS

Prijenosno računalo

background image

2

E-priručnik za prijenosno računalo

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite

pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,

prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik,

u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade

sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG,

UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU

SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI

ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI

ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA

POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U

OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi

zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u

korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE.

PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE

ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU

POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati

pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete

naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne

ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje

su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do

navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene
odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod

te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH

OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE,

NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE),

ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI
SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto http://support.asus.com

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

3

Sadržaj

O ovom priručniku ....................................................................................................7

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku .....................................................8
Ikone ....................................................................................................................................8
Tipografija .........................................................................................................................8

Sigurnosne mjere opreza ........................................................................................9

Upotreba prijenosnog računala ................................................................................9
Briga o prijenosnom računalu....................................................................................10
Propisno zbrinjavanje ...................................................................................................11

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s prijenosnim računalom .............................................................14

Pogled s gornje strane ..................................................................................................14
Dno ......................................................................................................................................17
Desna strana .....................................................................................................................19
Lijeva strana ......................................................................................................................20
Prednja strana ..................................................................................................................22

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Početak rada ................................................................................................................26

Punjenje prijenosnog računala..................................................................................26
Podignite i otvorite ploču zaslona ............................................................................28
Pritisnite tipku napajanja .............................................................................................28

Geste za zaslon osjetljiv na dodir i dodirnu plohu ........................................29

Korištenje gesti ploče dodirnog zaslona ................................................................29
Korištenje dodirne plohe .............................................................................................32

Korištenje tipkovnice ................................................................................................36

Funkcijske tipke ...............................................................................................................36
Tipke za Windows® 10 ...................................................................................................37
Brojčana tipkovnica .......................................................................................................38

background image

4

E-priručnik za prijenosno računalo

Poglavlje 3: Rad s Windows® 10

Prvo pokretanje uređaja ..........................................................................................40
Izbornik Start ...............................................................................................................41

Pokretanje izbornika Start ...........................................................................................42
Otvaranje programa iz izbornika Start....................................................................42

Windows® aplikacije .................................................................................................43

Rad s Windows® aplikacijama.....................................................................................44
Prilagođavanje Windows® aplikacija........................................................................44

Pregled zadataka .......................................................................................................47
Funkcija Snap ..............................................................................................................48

Promjena hotspotova ...................................................................................................48

Centar za radnje .........................................................................................................50
Ostale prečice na tipkovnici ...................................................................................51
Spajanje na bežičnu mrežu ...................................................................................53

Wi-Fi .....................................................................................................................................53
Bluetooth ..........................................................................................................................54
Zrakoplovni način rada .................................................................................................55

Isključivanje prijenosnog računala ......................................................................56

Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja .....................................57

Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Samoprovjera pri uključivanju (POST) ...............................................................60

Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema ................................60

BIOS ................................................................................................................................60

Pristupanje u BIOS ..........................................................................................................60
BIOS postavke ..................................................................................................................61

Oporavak sustava ......................................................................................................71

Izvođenje opcije za oporavak.....................................................................................72

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

5

Savjeti i ČPP

Korisni savjeti za prijenosno računalo ................................................................76
ČPP za hardver ............................................................................................................77
ČPP za softver..............................................................................................................80

Dodaci

Sukladnost unutarnjeg modema ..............................................................................84
Pregled ...............................................................................................................................84
Izjava o kompatibilnosti mreže..................................................................................85
Negovorna oprema .......................................................................................................85
Izjava Savezne komisije za komunikacije ...............................................................87
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji .........................................................88
KORIŠTENJE PRIJENOSNOG UREĐAJA ....................................................................89
KORIŠTENJE ODABIRA NACIONALNOG KODA (WLAN UREĐAJI) ...................89
Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC).............................................90
Upozorenje o CE oznaci................................................................................................90
Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE .............................................................................91
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama ...............................92
Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj .............................................92
Sigurnosne napomene za UL .....................................................................................94
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem .................................................................95
Informacije o TV tjuneru .............................................................................................95
REACH .................................................................................................................................95
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation ........................................95
Prevencija gubitka sluha ..............................................................................................95
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje (za litij-ionske

baterije) ..............................................................................................................................96
Sigurnosne napomene za optički disk ....................................................................97

background image

6

E-priručnik za prijenosno računalo

Podaci o sigurnoj uporabi lasera ...............................................................................97
Napomena o izolaciji .....................................................................................................97
CTR 21 Odobrenje (za prijenosno računalo s ugrađenim modemom) .......98
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR .................................................................100
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na zaštitu
okoliša ................................................................................................................................101
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda .........................101

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

7

O ovom priručniku

Ovaj priručnik donosi informacije o hardverskim i softverskim

funkcijama prijenosnog računala i organiziran je po sljedećim

poglavljima:

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Ovo poglavlje detaljno opisuje hardverske komponente

prijenosnog računala.

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe različitih dijelova

prijenosnog računala.

Poglavlje 3: Rad s Windows® 10

Ovo poglavlje donosi pregled upotrebe sustava Windows® 10

prijenosnog računala.

Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe provjere POST za

promjenu postavki prijenosnog računala.

Savjeti i ČPP

U ovom odjeljku nalaze se preporučeni savjeti, ČPP o hardveru i

softveru koje vam pomažu za održavanje i uklanjanje uobičajenih

problema s prijenosnim računalom.

Dodaci

Ovo poglavlje prikazuje obavijesti i sigurnosne izjave prijenosnog

računala.

background image

8

E-priručnik za prijenosno računalo

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku

U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su

predstavljene na sljedeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka

treba pročitati.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu

pomoći u izvođenju zadataka.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u

obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i

radi sprečavanja oštećenja podataka na prijenosnom računalu i njegovih

dijelova.

Ikone

Ikone u nastavku označavaju koji uređaj se može koristiti za izvršavanje

serije zadataka ili postupaka na prijenosnom računalu.

= Koristite dodirni zaslon (samo na određenim modelima).

= korištenje dodirne plohe.

= Korištenje tipkovnice.

Tipografija

Podebljano = označava izbornik ili stavku koju je potrebno odabrati.

Kurziv

= Ovo označava poglavlja koja možete potražiti u ovom

priručniku.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

9