ASUS ROG G501VW Palīdzība

background image

E-rokasgrāmata

LV10871

Pirmais izdevums

Septembris 2015

ASUS

Piezīmjdatora

background image

2

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

AUTORTIESĪBU ATRUNA

Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK

COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, ierakstīt, saglabāt

meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemot dokumentāciju, ko pircējs saglabā dublējuma

nolūkos.

ASUS NODROŠINA ŠO ROKASGRĀMATU NEIZMAINĪTĀ VEIDĀ BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM

GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI IEGĀDES NOSACĪJUMIEM VAI

PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. ASUS, TĀ VADĪBA, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI

PĀRSTĀVJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, TIEŠIEM, NEJAUŠIEM

VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS ZAUDĒJUMUS, KOMERCDARBĪBAS SLĒGŠANU,

LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBU VAI DATU ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS TRAUCĒJUMUS UN TAMLĪDZĪGUS

ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS VAR RASTIES

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ ESOŠĀS KĻŪDAS VAI PRODUKTA BOJĀJUMA DĒĻ.

Produkti un korporatīvie nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt un var nebūt reģistrētas

prečzīmes vai attiecīgo uzņēmumu autortiesības un ir lietoti tikai atpazīšanas vai paskaidrošanas

nolūkos, lai ierīces īpašnieks tos saprastu, bet bez nodoma pārkāpt šīs tiesības.

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IETVERTĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA IR SNIEGTA TIKAI

INFORMATĪVIEM NOLŪKIEM UN VAR TIKT MANĪTA JEBKURĀ BRĪDĪ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA, UN TO

NEDRĪKST UZTVERT KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA KĻŪDĀM

VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VAR PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT TAJĀ APRAKSTĪTOS

PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU.

Autortiesības © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības aizsargātas.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības pieprasīt no

ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir tiesības pieprasīt

zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām (ieskaitot nāvi) un kaitējumu

nekustamajam īpašumam un personīgai materiālajam īpašumam, vai jebkuriem citiem reālajiem

un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu

nepildīšanas rezultātā katra konkrētā produkta noteiktās līgumcenas apmērā.

ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās jums vienīgi līgumā noteiktos zaudējumus, kaitējumu vai prasījumus, un

šajos Garantijas nosacījumos noteiktos atlīdzināmos zaudējumus vai pārkāpumus.

Šis ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un pārdevēju. Tā ir ASUS, tā piegādātāju un jūsu

pārdevēja maksimālā kolektīvā atbildība.

ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SEKOJOŠO: (1) TREŠĀS PUSES IZVIRZĪTAJIEM

PRASĪJUMIEM PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU; (2) JŪSU DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU

ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU; VAI (3) SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM VAI TIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PAR

JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS DARBĪBAS IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI

UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU PĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR

ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.

APKALPOŠANA UN ATBALSTS

Skatiet mūsu daudzvalodīgo tīmekļa vietni http://support.asus.com

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

3

Satura rādītājs

Par šo rokasgrāmatu .................................................................................................7

Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi. ..........................................................8
Ikonas ..................................................................................................................................8
Noformējums ...................................................................................................................8

Drošības pasākumi ....................................................................................................9

Piezīmjdatora lietošana ................................................................................................9
Piezīmjdatora kopšana .................................................................................................10
Pareiza utilizācija .............................................................................................................11

1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana

Piezīmjdatora iepazīšana ........................................................................................14

Skats no augšpuses ........................................................................................................14
Apakšējā daļa ...................................................................................................................17
Labā puse ..........................................................................................................................19
Kreisā puse ........................................................................................................................20
Priekšpuse .........................................................................................................................22

2. nodaļa. Piezīmjdatora lietošana

Darba sākšana .............................................................................................................26

Uzlādējiet piezīmjdatoru..............................................................................................26
Paceliet, lai atvērtu displeja paneli ...........................................................................28
Nospiediet barošanas pogu ........................................................................................28

Skārienekrāna un skārienpaliktņa žesti .............................................................29

Skārienekrāna paneļa žestu lietošana .....................................................................29
Skārienpaliktņa lietošana.............................................................................................32

Tastatūras lietošana ..................................................................................................36

Funkciju taustiņi ..............................................................................................................36
Windows® 10 taustiņi ....................................................................................................37
Cipartastatūra ..................................................................................................................38

background image

4

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Windows® 10

Pirmā startēšanas reize ............................................................................................40
Izvēlne Start (Sākt).....................................................................................................41

Izvēlnes Start (Sākt) palaišana ....................................................................................42
Programmu atvēršana no izvēlnes Start (Sākums) .............................................42

Windows® lietotnes ...................................................................................................43

Darbs ar Windows® lietotnēm ....................................................................................44
Windows® lietotņu pielāgošana ................................................................................44

Uzdevumu skats .........................................................................................................47
Funkcija Snap (Fiksēt) ...............................................................................................48

Funkcijas Snap (Fiksēt) karstvietas ...........................................................................48

Darbību centrs ............................................................................................................50
Citas tastatūras saīsnes ............................................................................................51
Savienojumu izveide ar bezvadu tīkliem ..........................................................53

Wi-Fi .....................................................................................................................................53
Bluetooth ..........................................................................................................................54
Airplane mode (Lidojuma režīms) ............................................................................55

Piezīmjdatora izslēgšana .........................................................................................56
Piezīmjdatora pārslēgšana miega režīmā .........................................................57

4. nodaļa. Ieslēgšanās paštests (POST)

Ieslēgšanās paštests (POST) ...................................................................................60

POST procesa izmantošana, lai piekļūtu BIOS un novērstu problēmas ......60

BIOS ................................................................................................................................60

Piekļūšana BIOS ...............................................................................................................60
BIOS iestatījumi ...............................................................................................................61

Sistēmas atkopšana ..................................................................................................71

Atjaunošanas opcijas veikšana ..................................................................................72

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

5

Padomi un bieži uzdotie jautājumi

Noderīgi padomi par piezīmjdatoru ...................................................................76
Bieži uzdotie jautājumi par aparatūru ................................................................77
Bieži uzdotie jautājumi par programmatūru ...................................................80

Pielikumi

Iekšējā modema atbilstība ..........................................................................................84
Pārskats ..............................................................................................................................84
Deklarācija par atbilstību tīklam ...............................................................................85
Balsij neparedzētas ierīces ..........................................................................................85
Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums ...................................................87
FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu radio frekvences (RF)

iedarbībai...........................................................................................................................88
PĀRNĒSĀJAMAJĀM IERĪCĒM ......................................................................................89
VALSTS KODA ATLASEI (WLAN IERĪCĒM) ................................................................89
Atbilstības deklarācija R&TTE Direktīva (1999/5/EC) .........................................90
CE marķējums ..................................................................................................................90
Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR) - CE .........................................91
Bezvadu pārraides kanāli dažādiem domēniem .................................................92
Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas .................................................92
UL (Underwiters Laboratories) drošības paziņojumi .........................................94
Strāvas drošības prasības .............................................................................................95
TV regulētāja paziņojumi ............................................................................................95
REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana

, atļaušana un ierobežošana) ......................................................................................95
Macrovision Corporation produktu brīdinājums ................................................95
Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai .........................................................95

background image

6

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Ziemeļvalstu brīdinājumi par litiju (litija-jona baterijām) ................................96
Optiskā diskdziņa drošības informācija ..................................................................97
CTR 21 apstiprinājums (piezīmjdatoriem ar iebūvētiem modemiem) ........98
ENERGY STAR atbilstošs izstrādājums .....................................................................100
Atbilstība globālās vides noteikumiem un deklarācija ....................................101
ASUS otrreizējā pārstrāde / Atpakaļpieņemšanas pakalpojumi ....................101

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

7