ASUS ROG G501VW - เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว

background image

เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว

แทป/ดับเบิลแทป

แทปที่แอปเพื่อเลือกแอป

ดับเบิลแทปที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

ลากและปล่อย

ดับเบิลแทปรายการ

จากนั้นเลื่อนนิ้วเดียวกันโดยไม่ต้องยกออกจากทัชแพด

ในการปล่อยรายการไปยังตำาแหน่งใหม่

ให้ยกนิ้วของคุณออกจากทัชแพด

background image

34

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คลิกซ้าย

คลิกขวา

คลิกปุ่มนี้ เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา

แทปที่แอปเพื่อเลือกแอป

ดับเบิลคลิกที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

หมายเหตุ: พื้นที่ด้านในเส้นประ

แทนตำาแหน่งของปุ่มเมาส์ซ้ายและปุ่มเมาส์ขวาบนทัชแพด