ASUS ROG G501VW - ปุ่มตัวเลข

background image

ปุ่มตัวเลข

ปุ่มตัวเลขมีบนโน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น

คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลขนี้

สำาหรับการป้อนตัวเลข

หรือเป็นปุ่มการเลื่อนทิศทางของตัวชี้

ก ด

เพื่อสลับระหว่างการใช้ปุ่มกดเป็น

ปุ่มตัวเลข หรือเป็นปุ่มบังคับทิศ

ทางตัวช

หมายเหตุ: โครงร่างของปุ่มตัวเลขอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นหรือ แต่ละพื้นท

่แต่ขั้นตอนการใช้งานนั้นเหมือนกัน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

39