ASUS ROG G501VW - การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย

background image

การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย

ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังบุคคล และผู้จำาหน่ายที่แจ้งให้ทราบ:

“การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำางานด้วย และเครือข่ายที่มี

การแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมีความยุ่งยากในการทำางานร่วมกัน”

ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังผู้ใช้: “การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้ รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำางานด้วย

และเครือข่ายที่มีการแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมี ความยุ่งยากในการทำางานร่วมกัน” นอกจากนี้

ผู้ผลิตยังต้องออกถ้อยแถลงเพื่อทำาให้ มีความชัดเจนด้วยว่า ความเข้ากันได้ของเครือข่ายขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสวิตช์ทางกา

ยภาพและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังแนะนำาให้ผู้ใช้ติดต่อผู้จำาหน่าย ถ้าต้องการใช้ อุปกรณ์กับเครือข่ายอื่น”

จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาที่ประกาศของ CETECOM มีการออกการอนุมัติโดยสหภาพ ยุโรปหลายฉบับโดยใช้ CTR 21

ผลลัพธ์คือโมเด็มตัวแรกของยุโรปซึ่งไม่จำาเป็นต้อง มีการอนุมัติระเบียบข้อบังคับในประเทศแถบยุโรปแต่ละประเทศ