ASUS ROG G501VW - ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) – CE

background image

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) - CE

อุปกรณ์นีมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนด EU (1999/5/EC)

เกี่ยวกับข้อจำากัดในการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้คนในที่สาธารณะทัวไป ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ

ข้อจำากัดต่างๆ เป็นส่วนของคำาแนะนำาที่ครอบคลุมสำาหรับการป้องกันในที่สาธารณะทั่วไป

คำาแนะนำาเหล่านีได้รับการพัฒนาขึนและตรวจสอบโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ ผ่านการประเมินของการศึกษา

ทางวิทยาศาสตร์ตามปกติและทั่วถึง หน่วยของการวัดขีดจำากัดที่แนะนำาของสภายุโรปสำาหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ

คือ “อัตราดูดซึมเฉพาะ” (SAR) และขีดจำากัด SAR คือ 2.0 วัตต์/กก. เฉลี่ยต่อนำาหนักเนือเยื่อร่างกาย 10 กรัม

อุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนันไอโอไนซิ่ง

(ICNIRP)

สำาหรับการทำางานที่อยู่ใกล้กับร่างกาย อุปกรณ์นีได้รับการทดสอบและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำาแนะนำาในการสัมผัสถูกของ

ICNRP และมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 50566 และ EN 62209-2 SAR ถูกวัดเมืออุปกรณ์สัมผัสกับร่างกายโดยตรงใน

ขณะทีกำาลังส่งสัญญาณที่ระดับความแรงเอาต์พุตสูงสุด ในทุกย่านความถี่ของอุปกรณ์มือถือ

background image

92

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์