ASUS ROG G501VW - ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC

background image

ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC

คำาเตือน! การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง

จะทำาให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้

สิ้นสุด “ผู้ผลิตประกาศว่าอุปกรณ์นี้ถูกจำากัดในแชนเนล 1 ถึง 11

ในความถี่ 2.4GHz โดยเฟิร์มแวร์ที่ระบุที่ควบคุมในสหรัฐอเมริกา”

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำากัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี FCC

ที่ตั้งขึ้นสำาหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF

ของ FCC, โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระหว่างที่กำาลังรับส่งข้อมูล

ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำางานเฉพาะ

เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ในระดับที่พอใจ

เครื่องรับส่งสัญญาณนี้ต้องไม่ใช้สถานที่ร่วมกับ หรือทำางานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่อง รับส่ง สัญญาณอื่นๆ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

89