ASUS ROG G501VW - ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation

background image

ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับการป้องกันโดยวิธีที่มีการระบุในสิทธิบัตรของ

สหรัฐอเมริกาบางฉบับ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ที่เป็นของ Macrovision Corporation และ เจ้าของสิทธิ์อื่นๆ

การใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์นี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก Macrovision Corporation

และตั้งใจให้ใช้ภายในบ้าน และใช้ในการรับชมที่จำากัดอื่นๆ เท่านั้น ถ้าไม่ได้รับอนุญาต จาก Macrovision Corporation

ห้ามไม่ให้ทำากระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดชิ้นส่วนใดๆ