ASUS ROG G501VW - สำหรับการใช้การเลือกรหัสประเทศ (อุปกรณ์ WLAN)

background image

สำาหรับการใช้การเลือกรหัสประเทศ (อุปกรณ์ WLAN)

หมายเหตุ: การเลือกรหัสประเทศมีไว้สำาหรับรุ่นที่ไม่ได้จำาหน่ายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

และไม่มีในรุ่นที่จำาหน่ายในสหรัฐอเมริกาทุกรุ่น ตามระเบียบข้อบังคับ FCC ผลิตภัณฑ์

WiFi ทั้งหมดที่จำาหน่ายในสหรัฐอเมริกา ต้องตั้งค่าไว้ที่ช่องสำาหรับใช้งานในสหรัฐอเมริกา

เท่านั้น

background image

90

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์