ASUS ROG G501VW - สำหรับการใช้อุปกรณ์พกพา 

background image

สำาหรับการใช้อุปกรณ์พกพา

ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการรับรังสี:

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนดของรัฐบาลสำาหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นไม่ให้ปล่อยพลังงานเกินขีดจำากัดสำาหรับการ

สัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ที่กำาหนดโดยคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติของ

รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

มาตรฐานการสัมผัสถูกสำาหรับอุปกรณ์ไร้สาย ใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการ

ดูดกลืนพลังงานจำาเพาะ หรือ SAR ขีดจำากัด SAR ที่ตั้งขึ้นโดย FCC คือ 1.6 วัตต์/กก.

*การทดสอบสำาหรับ SAR ดำาเนินการโดยใช้ตำาแหน่งการทำางานมาตรฐานที่ยอมรับโดย

FCC โดยมีการส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานที่ได้รับการรับรองสูงสุด ในทุกย่านความถี่ที่

ทดสอบทั้งหมด