ASUS ROG G501VW - ด้านล่าง

background image

ด้านล่าง

หมายเหตุ: ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

คำาเตือน! ปุ่มของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้

งาน หรือในขณะที่กำาลังชาร์จแบตเตอรี่แพค เมื่อทำางานบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ อย่าวางไว้บนพื้นผิวที่สามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้

สำาคัญ! ระยะเวลาการทำางานของแบตเตอรี่ขึ้นกับการใช้งาน

และข้อมูลจำาเพาะสำาหรับโน้ตบุ๊ค PC นี้ แบตเตอรี่แพคไม่สามารถถูกถอดชิ้นส่วนได

background image

18

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC

และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง

สำาคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า

สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

ลำาโพง

ลำาโพงในตัว ช่วยให้คุณได้ยินเสียงโดยตรงจากโน้ตบุ๊ค PC คุณสมบัติด้านเสียงของโน้ตบุ๊ค PC

นี้ได้รับการควบคุมโดยซอฟต์แวร

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

19