ASUS ROG G501VW - มุมมองด้านบน

background image

มุมมองด้านบน

หมายเหตุ:

ลักษณะของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ

รูปลักษณ์โน้ตบุ๊คอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นโน้ตบุ๊ค Notebook PC

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

15

อาเรย์ไมโครโฟน

อาเรย์ไมโครโฟน มีคุณสมบัติในการตัดเสียงก้อง การตัดเสียงรบกวน และฟังก์ชั่นบีมฟอร์มมิ่ง

เพื่อให้ได้ยินและสามารถบันทึกเสียงได้ดีขึ้น

กล้อง

กล้องในตัว ใช้สำาหรับการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ตัวแสดงสถานะกล้อง

ตัวแสดงสถานะกล้องจะแสดงเมื่อกำาลังใช้งานกล้องในตัว

หน้าจอแสดงผล

หน้าจอแสดงผลมีคุณสมบัติในการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำาหรับภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ

บนโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

หน้าจอทัชสกรีน (ในเครื่องบางรุ่น)

หน้าจอทัชสกรีนไฮเดฟฟินิชั่นนี้มีคุณสมบัติในการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำาหรับภาพถ่าย วิดีโอ

และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้คุณสั่งการโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยใช้เจสเจอร์แบบสัมผัสได้ด้วย

หมายเหตุ: สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้เจสเจอร์หน้าจอทัชสกรีน ในคู่มือฉบับน

แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ให้ปุ่มคิวเวอร์ตี้ขนาดมาตรฐาน พร้อมระยะลึกในการกดปุ่มที่กำาลังสบาย นอกจากนี้

แป้นพิมพ์ยังอนุญาตให้ใช้ปุ่มฟังก์ชั่น เพื่อให้การเข้าถึงยัง Windows

®

และควบคุมฟังก์ชั่นมัลติมีเดียอื่นๆ ได้รวดเร็ว

หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์แตกต่างกันในแต่ละรุ่น หรือแต่ละประเทศ

background image

16

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ทัชแพด

ทัชแพดอนุญาตให้ใช้มัลติเกสเจอร์เพื่อควบคุมหน้าจอ

ซึ่งให้ประสบการณ์การใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้เอง ระบบนี้ยังจำาลองฟังก์ชั่นของเมาส์ปกติด้วย

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้ทัชแพด ในคู่มือฉบับนี้

ปุ่มเพาเวอร

กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดและปิดโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ นอกจากนี้

คุณสามารถใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อสั่งให้โน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดสลีป

หรือโหมดไฮเบอร์เนต และปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสลีป หรือโหมดไฮเบอร์เนตได้ด้วย

ในกรณีที่โน้ตบุ๊ค PC ของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลา

อย่างน้อยสี่ (4) วินาทีจนกระทั่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณปิดเครื่อง

ปุ่มตัวเลข

ปุ่มกดตัวเลข สลับระหว่างฟังก์ชั่นสองอย่างนี้: สำาหรับป้อนตัวเลข และเป็นปุ่มทิศทางของตัวชี้

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน ปุ่มตัวเลข (ในเครื่องบางรุ่น) ในคู่มือฉบับน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

17