ASUS ROG G501VW - การใช้ตัวพิมพ์

background image

การใช้ตัวพิมพ์

ตัวหนา

= เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้

ตัวเอียง

= นี่ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้์

= ใช้หน้าจอทัชสกรีน (ในเครื่องบางรุ่น)

= ใช้ทัชแพด

= ใช้แป้นพิมพ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

9

คุณควรใช้ โน้ตบุ๊คพีซีเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5˚C

(41˚F) ถึง 35˚C (95˚F)

อย่าถือ หรือปกคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ ที่เปิดเครื่องอยู่ด้วยวัสดุใดๆ

เนื่องจาก จะทำาให้การระบายอากาศลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ

อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC ไว้บนตัก หรือใกล้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่สบายตัว หรือบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน

อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม

และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ชำารุดเสียหายกับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

ในขณะที่เปิดเครื่อง ให้แน่ใจว่าไม่ถือหรือปกคลุมโน้ตบุ๊ค PC ด้วยวัสดุใดๆ

ที่สามารถลดการไหลเวียนของอากาศ

อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC บนพื้นผิวทำางานที่ไม่สม่ำาเสมอ

หรือไม่มั่นคง

คุณสามารถส่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ที่สนามบิน

(ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่วางบนสายพาน)

แต่อย่าให้โน้ตบุ๊คสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก

และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ

ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้

และข้อจำากัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณในเที่ยวบิน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

10

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ถอดสายไฟ AC และถอดแบตเตอรี่แพคออก

(ถ้าทำาได้) ก่อนทำาความสะอาดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ใช้ฟองน้ำาเซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ที่สะอาด

ชุบสารละลายผงซักฟอกที่ไม่มีฤทธิ์กัด

ผสมน้ำาอุ่นเล็กน้อย เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยใช้ผ้าแห้ง

อย่าใช้สารที่มีความเข้มข้น เช่น ทินเนอร์ เบนซิน

หรือสารเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าวางวัตถุใดๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก

หรือสนามไฟฟ้าพลังสูง

อย่าใช้ หรือให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสกับของเหลว

ฝน หรือความชื้น

อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC

สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก

อย่าใช้โน้ตบุ๊ค PC ใกล้บริเวณที่มีแก๊สรั่ว

การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

11

อย่าทิ้งโน้ตบุ๊คพีซีปะปนกับของเสียจากภายในบ้าน

ตรวจ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำาชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำา

และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า,

อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท)

ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

สอบกฏข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

การทิ้งอย่างเหมาะสม

background image

12

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

13

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

background image

14

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ทำาความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

มุมมองด้านบน

หมายเหตุ:

ลักษณะของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ

รูปลักษณ์โน้ตบุ๊คอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นโน้ตบุ๊ค Notebook PC

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

15

อาเรย์ไมโครโฟน

อาเรย์ไมโครโฟน มีคุณสมบัติในการตัดเสียงก้อง การตัดเสียงรบกวน และฟังก์ชั่นบีมฟอร์มมิ่ง

เพื่อให้ได้ยินและสามารถบันทึกเสียงได้ดีขึ้น

กล้อง

กล้องในตัว ใช้สำาหรับการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ตัวแสดงสถานะกล้อง

ตัวแสดงสถานะกล้องจะแสดงเมื่อกำาลังใช้งานกล้องในตัว

หน้าจอแสดงผล

หน้าจอแสดงผลมีคุณสมบัติในการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำาหรับภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ

บนโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

หน้าจอทัชสกรีน (ในเครื่องบางรุ่น)

หน้าจอทัชสกรีนไฮเดฟฟินิชั่นนี้มีคุณสมบัติในการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำาหรับภาพถ่าย วิดีโอ

และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้คุณสั่งการโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยใช้เจสเจอร์แบบสัมผัสได้ด้วย

หมายเหตุ: สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้เจสเจอร์หน้าจอทัชสกรีน ในคู่มือฉบับน

แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ให้ปุ่มคิวเวอร์ตี้ขนาดมาตรฐาน พร้อมระยะลึกในการกดปุ่มที่กำาลังสบาย นอกจากนี้

แป้นพิมพ์ยังอนุญาตให้ใช้ปุ่มฟังก์ชั่น เพื่อให้การเข้าถึงยัง Windows

®

และควบคุมฟังก์ชั่นมัลติมีเดียอื่นๆ ได้รวดเร็ว

หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์แตกต่างกันในแต่ละรุ่น หรือแต่ละประเทศ

background image

16

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ทัชแพด

ทัชแพดอนุญาตให้ใช้มัลติเกสเจอร์เพื่อควบคุมหน้าจอ

ซึ่งให้ประสบการณ์การใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้เอง ระบบนี้ยังจำาลองฟังก์ชั่นของเมาส์ปกติด้วย

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้ทัชแพด ในคู่มือฉบับนี้

ปุ่มเพาเวอร

กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดและปิดโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ นอกจากนี้

คุณสามารถใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อสั่งให้โน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดสลีป

หรือโหมดไฮเบอร์เนต และปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสลีป หรือโหมดไฮเบอร์เนตได้ด้วย

ในกรณีที่โน้ตบุ๊ค PC ของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลา

อย่างน้อยสี่ (4) วินาทีจนกระทั่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณปิดเครื่อง

ปุ่มตัวเลข

ปุ่มกดตัวเลข สลับระหว่างฟังก์ชั่นสองอย่างนี้: สำาหรับป้อนตัวเลข และเป็นปุ่มทิศทางของตัวชี้

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน ปุ่มตัวเลข (ในเครื่องบางรุ่น) ในคู่มือฉบับน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

17

ด้านล่าง

หมายเหตุ: ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

คำาเตือน! ปุ่มของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้

งาน หรือในขณะที่กำาลังชาร์จแบตเตอรี่แพค เมื่อทำางานบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ อย่าวางไว้บนพื้นผิวที่สามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้

สำาคัญ! ระยะเวลาการทำางานของแบตเตอรี่ขึ้นกับการใช้งาน

และข้อมูลจำาเพาะสำาหรับโน้ตบุ๊ค PC นี้ แบตเตอรี่แพคไม่สามารถถูกถอดชิ้นส่วนได

background image

18

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC

และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง

สำาคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า

สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

ลำาโพง

ลำาโพงในตัว ช่วยให้คุณได้ยินเสียงโดยตรงจากโน้ตบุ๊ค PC คุณสมบัติด้านเสียงของโน้ตบุ๊ค PC

นี้ได้รับการควบคุมโดยซอฟต์แวร

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

19

ด้านขวา

แจ็คเฮดโฟน/เฮดเซ็ต/ไมโครโฟน

พอร์ตนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับลำาโพงที่มีแอมปลิฟายขับ หรือเฮดโฟน

คุณยังสามารถที่จะใช้พอร์ตนี้เชื่อมต่อเฮดเซ็ต หรือไมโครโฟนภายนอก

สล็อตหน่วยความจำาแฟลช

โน้ตบุ๊ค PC นี้มีสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำาในตัวที่สนับสนุนรูปแบบ SD การ์ด

พอร์ต USB 3.0

พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0) นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s

และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า

background image

20

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ด้านซ้าย

พลังงาน (DC) เข้า

เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องลงในพอร์ตนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค

และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

คำาเตือน! อะแดปเตอร์อาจอุ่นหรือร้อนขึ้นในขณะที่ใช้งาน อย่าปกคลุมอะแดปเตอร์

และวางให้ห่างจากร่างกายของคุณในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งพลังงาน

สำาคัญ! ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค

และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

พอร์ต USB 3.0 พร้อมเครื่องชาร์จ USB+

พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0) นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s
และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า ไอคอน ระบุถึงคุณสมบัติ เครื่องชาร์จ USB+ ของพอร์ตนี้
ซึ่งอนุญาตให้คุณชาร์จอุปกรณ์มือถือของคุณอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: ใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (USB 3.0) กับโน้ตบุ๊ค PC

เพื่อรักษาคุณภาพของการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

21

พอร์ต HDMI

พอร์ตนี้ใช้สำาหรับขั้วต่อไฮเดฟฟินิชั่นมัลติมีเดียอินเตอร์เฟซ (HDMI) และสอดคล้องกับ HDCP

สำาหรับการเล่น HD DVD, บลูเรย์ และเนื้อหาที่มีการป้องกันอื่นๆ

พอร์ตคอมโบ USB ชนิด C/ธันเดอร์โบลต์ 3/DisplayPort

พอร์ต USB 3.1 (บัสอนุกรมสากล 3.1) ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 10 Gbit/

s และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า ใช้อะแดปเตอร์ธันเดอร์โบลต์ 3 เพื่อเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณไปยังจอแสดงผลภายนอกที่มีดิสเพลย์พอร์ต, VGA, DVI หรือ HDMI

และสัมผัสประสบการณ์จอแสดงผลความละเอียดสูง ผ่านเทคโนโลยี Intel

®

Thunderbolt™

หมายเหตุ:

อัตราการถ่ายโอนของพอร์ตนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

background image

22

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ด้านซ้าย

ไฟแสดงสถานะ

ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณในปัจจุบัน

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างขึ้น เมื่อโน้ตบุ๊ค PC

เปิดเครื่อง และกะพริบช้าๆ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC อยู่ในโหมดสลีป

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สองสี

LED สองสี ให้การแสดงสถานะของพลังงานแบตเตอรี่ที่มองเห็น

ได้ชัดเจน ให้ดูตารางต่อไปนี้สำาหรับรายละเอียด:

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

23

สี

สถานะ

สีเขียวต่อเนื่อง

โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน,

กำาลังชาร์จแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 95% ถึง 100%

สีส้มต่อเนื่อง

โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน,

กำาลังชาร์จแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 95%

ไฟดับ

โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่เหลือระหว่าง 10% ถึง

100%

ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้น เพื่อระบุว่าโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกำาลังเรียกใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไป เช่น ฮาร์ดดิสก์

background image

24

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

25

บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

26

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มต้นการใช้งาน

ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก

ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

A.

เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับตัวแปลง AC-DC

B.

เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V

C.

เสียบขั้วต่อเพาเวอร์ DC เข้ากับอินพุตไฟ (DC) ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคของคุณ

สำาคัญ!

ข้อมูลอะแดปเตอร์เพาเวอร์:

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100–240Vac

ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz

กระแสไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 6.32A (120W)

แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 19 Vdc

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

27

สำาคัญ!

ค้นหาฉลากอินพุต/เอาต์พุตบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

และตรวจดูให้แน่ใจว่าตรงกับข้อมูลอินพุต/เอาต์พุตที่ระบุบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณ

โน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น มีกระแสเอาต์พุตที่ระบุหลายระดับตาม SKU ที่วางจำาหน่าย

ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์

ไฟฟ้าก่อนที่จะเปิดเครื่องในครั้งแรก

เราแนะนำาให้คุณใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดินเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณด้วยอะแดป

เตอร์เพาเวอร์

เต้าเสียบไฟฟ้าต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย และอยู่ใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ในการตัดการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC จากแหล่งจ่ายไฟ ให้ถอดปลั๊กโน้ตบุ๊ค PC

จากเต้าเสียบไฟฟ้า

คำาเตือน!

อ่านข้อควรระวังต่อไปนี้สำาหรับแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ควรให้เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ASUS เป็นผู้ถอดแบตเตอรี่ภายในอุปกรณ์

(สำาหรับแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถถอดได้เท่านั้น)

แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์อาจมีความเสี่ยงที่จะทำาให้เกิดไฟไหม้

หรือการไหม้เนื่องจากสารเคมี ถ้าถอดออกหรือถอดชิ้นส่วน

ปฏิบัติตามฉลากเตือน เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ

มีความเสี่ยงจากการระเบิดถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง

อย่าทิ้งลงในกองไฟ

อย่าพยายามลัดวงจรแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าพยายามถอดชิ้นส่วน หรือประกอบแบตเตอรี่ใหม่

(สำาหรับแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถถอดได้เท่านั้น)

ถ้าพบการรั่ว ให้หยุดการใช้งาน

แบตเตอรี่และชิ้นส่วนต่างๆ ต้องนำาไปรีไซเคิลหรือทิ้งอย่างเหมาะสม

เก็บแบตเตอรี่และชิ้นส่วนเล็กอื่นๆ ให้ห่างจากเด็กๆ

background image

28

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล

กดปุ่ม Start (เริ่ม)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

29

เจสเจอร์สำาหรับทัชสกรีน และทัชแพด

เจสเจอร์อนุญาตให้คุณเปิดโปรแกรม และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ดูภาพประกอบต่อไปนี้

เมื่อใช้เจสเจอร์มือบนทัชสกรีน และทัชแพดของคุณ

ปัดขอบซ้าย

ปัดขอบขวา

ปัดจากขอบซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิด

Task view

(มุมมองงาน)

ปัดจากขอบขวาของหน้าจอเพื่อเปิด

Action

Center (ศูนย์การกระทำา)

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอต่อไปนี้ใช้สำาหรับการอ้างอิงเท่านั้น

ลักษณะของแผงหน้าจอสัมผัสอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

เจสเจอร์ใช้สำาหรับเปิดโปรแกรม และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้โดยการใช้เจสเจอร์มือต่อไปนี้บนหน้าจอทัชสกรีนของโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณ

การใช้เจสเจอร์หน้าจอทัชสกรีน

background image

30

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

แทป/ดับเบิลแทป

แทปค้าง

แทปที่แอปเพื่อเลือกแอป

ดับเบิลแทปที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

กดค้างไว้เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา

ซูมเข้า

ซูมออก

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอสัมผัส

ใช้สองนิ้วร่วมกันบนหน้าจอสัมผัส

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

31

สไลด์นิ้ว

ลาก

สไลด์นิ้วเพื่อเลื่อนขึ้นและลง

และสไลด์นิ้วเพื่อแพนหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา

ลากเพื่อสร้างกล่องเลือกรอบ ๆ

หลายรายการ

ลากและปล่อยรายการ

เพื่อย้ายไปยังตำาแหน่งใหม่

background image

32

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เลื่อนตามแนวนอน

เลื่อนตามแนวตั้ง

เลื่อนตามแนวทแยงมุม

การเคลื่อนย้ายตัวชี้

คุณสามารถแทป หรือคลิกที่ใดก็ได้บนทัชแพด เพื่อเปิดทำางานตัวชี้

จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเคลื่อนย้ายตัวชี้บนหน้าจอ

การใช้ทัชแพด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

33

เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว

แทป/ดับเบิลแทป

แทปที่แอปเพื่อเลือกแอป

ดับเบิลแทปที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

ลากและปล่อย

ดับเบิลแทปรายการ

จากนั้นเลื่อนนิ้วเดียวกันโดยไม่ต้องยกออกจากทัชแพด

ในการปล่อยรายการไปยังตำาแหน่งใหม่

ให้ยกนิ้วของคุณออกจากทัชแพด

background image

34

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คลิกซ้าย

คลิกขวา

คลิกปุ่มนี้ เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา

แทปที่แอปเพื่อเลือกแอป

ดับเบิลคลิกที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

หมายเหตุ: พื้นที่ด้านในเส้นประ

แทนตำาแหน่งของปุ่มเมาส์ซ้ายและปุ่มเมาส์ขวาบนทัชแพด

เกสเจอร์สองนิ้ว

เลื่อนสองนิ้ว (ขึ้น/ลง)

เลื่อนสองนิ้ว (ซ้าย/ขวา)

สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง

สไลด์สองนิ้ว

เพื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

35

ซูมออก

ซูมเข้า

หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนทัชแพด

แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนทัชแพดี่

ลากและปล่อย

เลือกรายการ จากนั้นกดปุ่มคลิกซ้ายค้างไว้

ใช้นิ้วอื่นของคุณ เลื่อนบนทัชแพดเพื่อลากรายการ ยกนิ้วออกจากปุ่มเพื่อปล่อยรายการ่

background image

36

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มฟังก์ชั่น

ปุ่มฟังก์ชั่นบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณสามารถทริกเกอร์คำาสั่งต่อไปนี้ได้:

การใช้แป้นพิมพ์

สั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่

Sleep mode (โหมดสลีป)

เปิดหรือปิด

Airplane mode (โหมดการบิน)

หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำางาน Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดทำางาน

การเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด.

ลดความสว่างของไฟแป้นพิมพ์

เพิ่มความสว่างของไฟแป้นพิมพ์

ลดความสว่างของจอแสดงผล

เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล

ปิดหน้าจอแสดงผล

สลับโหมดการแสดงผล

หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าหน้าจอที่สองเเชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

37

เปิดทำางานหรือปิดทำางานทัชแพด

เปิดหรือปิดลำาโพง

ลดระดับเสียงลำาโพงลง

เร่งระดับเสียงลำาโพงขึ้น

ปุ่ม Windows

®

10

มีปุ่ม Windows

®

พิเศษสองปุ่มบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ต PC

ของคุณโดยใช้งานตามที่แสดงด้านล่าง:

เปิดเมนู Start (เริ่ม)

แสดงเมนูแบบดึงลง

background image

38

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มตัวเลข

ปุ่มตัวเลขมีบนโน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น

คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลขนี้

สำาหรับการป้อนตัวเลข

หรือเป็นปุ่มการเลื่อนทิศทางของตัวชี้

ก ด

เพื่อสลับระหว่างการใช้ปุ่มกดเป็น

ปุ่มตัวเลข หรือเป็นปุ่มบังคับทิศ

ทางตัวช

หมายเหตุ: โครงร่างของปุ่มตัวเลขอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นหรือ แต่ละพื้นท

่แต่ขั้นตอนการใช้งานนั้นเหมือนกัน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

39

บทที่ 3:

การทำางานกับ Windows

®

10

background image

40

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก

เมื่อคุณใช้เริ่มคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ

ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำาคุณในการกำาหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ สำาหรับระบบปฏิบัติการ

Windows

®

10 ของคุณ

ในการเริ่มต้นโน้ตบุ๊ค PC ในครั้งแรก:

1.

กดปุ่มเพาเวอร์บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ รอสองสามนาที

จนกระทั่งหน้าจอตั้งค่าปรากฏขึ้น

2.

จากหน้าจอตั้งค่า เลือกภูมิภาคและภาษาที่จะใช้บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

3.

อ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้งานอย่างละเอียด กาเครื่องหมาย

เลือก

I accept (ฉันยอมรับ)

4.

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายการพื้นฐานดังต่อไปนี้:

ปรับแต่งความเป็นส่วนตัว

ออนไลน์

การตั้งค่า

บัญชีของคุณ

5.

หลังจากกำาหนดค่ารายการพื้นฐาน Windows

®

10 จะติดตั้งแอพพลิเคชั่นและการตั้งค่าที่คุณ

ต้องการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณเปิดเครื่องอยู่เสมอในระหว่างกระบวนการ

ติดตั้ง

6.

เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น เดสก์ทอปจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอในบทนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

41

เมนูเริ่ม

เมนูเริ่ม เป็นทางเข้าหลักไปยังโปรแกรม, แอป Windows

®

, โฟลเดอร์ และการตั้งค่าต่าง ๆ บนโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณ

คุณสามารถใช้เมนูเริ่ม เพื่อทำากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้:

เริ่มโปรแกรม หรือแอป Windows

®

เปิดโปรแกรมที่ใช้ทั่วไป หรือแอป Windows

®

ปรับการตั้งค่าของโน้ตบุ๊ค PC

ขอวิธีใช้ของระบบปฏิบัติการ Windows

ปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ออกจากระบบ Windows หรือสลับไปใช้บัญชีผู้ใช้อื่น

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชี ล็อค หรือออกจากบัญชีของคุณ

เปิดเมนูเริ่ม

ปิดเครื่อง เริ่มใหม่ หรือสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป

เปิดแอปทั้งหมด

เปิดมุมมองงาน

เปิดแอปจากทาสก์บาร์

เปิดแอปจากหน้าจอเริ่ม

เปิดไฟล์เอ็กซ์พลอเรอร์

เปิดการตั้งค่า

เรียกใช้ Search (ค้นหา)

background image

42

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเมนูเริ่ม

แทปปุ่ม Start (เริ่ม)

ที่มุมซ้ายล่างของเดสก์ทอปของคุณ

วางตำาแหน่งเมาส์เหนือปุ่ม Start (เริ่ม)

ที่มุมซ้ายล่างของเดสก์ทอปของคุณ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม

กดปุ่มโลโก้ Windows

บนแป้นพิมพ์ของคุณ

การเปิดโปรแกรมจากเมนูเริ่ม

หนึ่งในการใช้เมนูเริ่มที่บ่อยที่สุดก็คือ การเปิดโปรแกรมที่ติดตั้งบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

แทปที่โปรแกรมเพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือโปรแกรม จากนั้นคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเรียกดูระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ กด

เพื่อเปิดโปรแกรม

หมายเหตุ: เลือก All apps (แอปทั้งหมด) ที่ส่วนล่างของหน้าจอด้านซ้าย

เพื่อแสดงรายการโปรแกรมและโฟลเดอร์ที่สมบูรณ์บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณในลำาดับเรียงตามตัวอักษร

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

43

แอป Windows

®

นี่คือแอปที่อยู่ที่แผงด้านขวาของเมนูเริ่ม และแสดงในรูปแบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกันเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึง

หมายเหตุ: แอป Windows

®

บางตัวจำาเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Microsoft

ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานได้

background image

44

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การทำางานกับแอป Windows

®

ใช้ทัชสกรีน, ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเพื่อเรียกใช้ ปรับแต่ง และปิดแอป

การเปิดแอป Windows

®

จากเมนูเริ่ม

แทปที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือแอป จากนั้นคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเรียกดูระหว่างแอปต่าง ๆ กด

เพื่อเปิดแอป

การปรับแต่งแอป Windows

®

คุณสามารถย้าย เปลี่ยนขนาด หรือเลิกปักหมุดแอปไปยังทาสก์บาร์จากหน้าจอเริ่ม

โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

การเคลื่อนย้ายแอป

กดแอปค้างไว้ จากนั้น ลากและปล่อยแอปไปยังตำาแหน่งใหม่

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือแอป จากนั้นลากและปล่อยแอปไปยังตำาแหน่งใหม่

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

45

การเลิกปักหมุดแอป

กดแอปค้างไว้ จากนั้นแทปไอคอน

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือแอป และคลิกขวา จากนั้นคลิก

Unpin from Start

(เลิกปักหมุดจากหน้าจอเริ่ม)

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเคลื่อนที่ระหว่างแอปต่าง ๆ กด

, จากนั้นเลือก

Unpin from

Start (เลิกปักหมุดจากหน้าจอเริ่ม)

การปรับขนาดแอป

กดค้างที่แอป จากนั้นแทป

และเลือกขนาดสี่เหลี่ยมของแอป

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือแอป และคลิกขวา จากนั้นคลิก

Resize (เปลี่ยนขนาด)

และเลือกขนาดสี่เหลี่ยมของแอป

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเคลื่อนที่ระหว่างแอปต่าง ๆ กด

, จากนั้นเลือก

Resize

(เปลี่ยนขนาด) และเลือกขนาดสี่เหลี่ยมของแอป

background image

46

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การปักหมุดแอปมากขึ้นบนหน้าจอเริ่ม

จาก

All apps (แอปทั้งหมด) กดแอปที่คุณต้องการเพิ่มไปยังเมนูเริ่มค้างไว้

จากนั้นแทป

Pin to Start (ปักหมุดไปยังหน้าจอเริ่ม)

จาก

All apps (แอปทั้งหมด)

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือแอปที่คุณต้องการเพิ่มไปยังเมนูเริ่ม และคลิกขวา

จากนั้นแทป

Pin to Start (ปักหมุดไปยังหน้าจอเริ่ม)

จาก

All apps (แอปทั้งหมด) กด

บนแอปที่คุณต้องการเพิ่มไปยังเมนูเริ่ม

จากนั้นเลือก

Pin to Start (ปักหมุดไปยังหน้าจอเริ่ม)

การปักหมุดแอปไปยังทาสก์บาร์

กดแอปค้างไว้ จากนั้นแทป

Pin to taskbar (ปักหมุดไปยังทาสก์บาร์)

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือแอป และคลิกขวา จากนั้นคลิก

Pin to taskbar

(ปักหมุดไปยังทาสก์บาร์)

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเคลื่อนที่ระหว่างแอปต่าง ๆ กด

จากนั้นเลือก

Pin to

taskbar (ปักหมุดไปยังทาสก์บาร์)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

47

มุมมองงาน

สลับระหว่างแอปและโปรแกรมที่เปิดอยู่โดยใช้คุณสมบัติมุมมองงาน

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้มุมมองงานเพื่อสลับระหว่างเดสก์ทอปต่าง ๆ ได้ด้วย

การเปิดมุมมองงาน

แทปไอคอน

บนทาสก์บาร์ หรือปัดจากขอบซ้ายของหน้าจอ

วางตำาแหน่งเมาส์เหนือไอคอน

บนทาสก์บาร์ และคลิกไอคอน

กด

บนแป้นพิมพ์

background image

48

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติสแน็ป

คุณสมบัติสแน็ป แสดงแอปเคียงข้างกัน ช่วยให้คุณทำางานหรือสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ ได้

สแน็ปฮ็อตสป็อต

คุณสามารถลากและปล่อยแอปไปยังฮ็อตสป็อตเหล่านี้ เพื่อสแน็ปแอปลงในตำาแหน่ง

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

49

การใช้สแน็ป

หรือ

1.

เปิดแอปที่คุณต้องการสแน็ป

2.

ลากแถบชื่อของแอปของคุณ

และปล่อยแอปไปยังขอบของหน้าจอเพื่อสแน็ป

3.

เปิดอีกแอปหนึ่ง และทำาขั้นตอนด้านบนซ้ำา เพื่อสแน็ปอีกแอปหนึ่ง

1.

เปิดแอปที่คุณต้องการสแน็ป

2.

กดปุ่ม

ค้างไว้ จากนั้นใช้ปุ่มลูกศรเพื่อสแน็ปแอป

3.

เปิดอีกแอปหนึ่ง และทำาขั้นตอนด้านบนซ้ำา เพื่อสแน็ปอีกแอปหนึ่ง

background image

50

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์การกระทำา

ศูนย์การกระทำา รวมการแจ้งเตือนจากแอปต่าง ๆ

เพื่อใส่ไว้ในสถานที่เดียวซึ่งคุณสามารถดำาเนินการต่าง ๆ กับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ นอกจากนี้

ยังมีการเลือก การกระทำาด่วน ที่มีประโยชน์มากด้านล่างให้ใช้ด้วย

การเรียกใช้ศูนย์การกระทำา

คลิกไอคอน

บนทาสก์บาร์ หรือปัดจากขอบขวาของหน้าจอ

วางตำาแหน่งเมาส์เหนือไอคอน

บนทาสก์บาร์ และคลิกไอคอน

กด

บนแป้นพิมพ์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

51

ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ

นอกจากนี้ ด้วยการใช้แป้นพิมพ์ของคุณ

คุณยังสามารถใช้ทางลัดต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณเปิดแอพพลิเคชั่น และเคลื่อนที่ใน Windows

®

10 ได้ด้วย

เปิด

Start menu (เมนูเริ่ม)

เรียกใช้

Action Center (ศูนย์การกระทำา)

เปิดเดสก์ทอป

เปิด

File Explorer (ไฟล์เอ็กซ์พลอเรอร์)

เปิดหน้าจอ

Share (แชร์)

เปิด

Settings (การตั้งค่า)

เรียกใช้แผง

Connect (เชื่อมต่อ)

เปิดหน้าจอล็อค

ย่อหน้าต่างที่แอกทีฟปัจจุบันให้เล็กที่สุด

background image

52

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เรียกใช้

Search (ค้นหา)

เปิดหน้า

Project (โครงการ)

เปิดหน้าต่างรัน

เปิดศูนย์การเข้าถึงอย่างง่าย

เปิดเมนูเนื้อหาของปุ่ม เริ่ม

เปิดไอคอนแว่นขยาย และซูมในหน้าจอของคุณ

ซูมหน้าจอของคุณออก

เปิดการตั้งค่าผู้บรรยาย

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

53

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

เข้าถึงอีเมล ท่องอินเทอร์เน็ต และแชร์แอพพลิเคชั่นผ่านไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด

เพื่อเปิดฟังก์ชั่น Wi-Fi ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

เชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

หรือ

1.

เลือกไอคอน

จากทาสก์บาร์

2.

เลือกไอคอน

เพื่อเปิดทำางาน Wi-Fi

3.

เลือกแอคเซสพอยต์จากรายการของการเชื่อมต่อ

Wi-Fi ที่ม

4.

เลือก

Connect (เชื่อมต่อ) เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อเครือข่าย

หมายเหตุ: คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย

เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi

background image

54

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

บลูทูธ

ใช้บลูทูธเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไร้สายแบบง่ายๆ

กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด

เพื่อเปิดฟังก์ชั่นบลูทูธของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้

การจับคู่กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น

คุณจำาเป็นต้องจับคู่โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น

เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล

เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

หรือ

1.

เปิด

Settings (การตั้งค่า) จากเมนูเริ่ม

2.

เลือก

Devices (อุปกรณ์), จากนั้นเลือก Bluetooth (บลูทูธ)

เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ

3.

เลือกอุปกรณ์จากรายการ

เปรียบเทียบรหัสผ่านบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกับรหัสผ่านที่ส่งไปยังอุปกรณ์ที่เลือกไว้ของคุณ ถ้าเหมือนกัน เลือก

Yes (ใช่) เพื่อ ดำาเนินการจับคู่โน้ตบุ๊ค PC ของคุณกับอุปกรณ์

หมายเหตุ: สำาหรับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธบางอย่าง คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัส

ผ่านของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

55

โหมดเครื่องบิน

Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดทำางานการสื่อสารไร้สาย ช่วยให้คุณใช้โน้ตบุ๊ค PC

ได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่อยู่บนเครื่องบิน

หมายเหตุ: ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้

และข้อจำากัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณในเที่ยวบิน

การเปิดโหมดการบิน

หรือ

1.

เรียกใช้

Action Center (ศูนย์การกระทำา) จากทาสก์บาร์

2.

เลือกไอคอน

เพื่อเปิดทำางาน โหมดการบิน

กด

.

การปิดโหมดการบิน

หรือ

1.

เรียกใช้

Action Center (ศูนย์การกระทำา) จากทาสก์บาร์

2.

เลือกไอคอน

เพื่อปิดทำางาน โหมดการบิน

กด

.

background image

56

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยการดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

หรือ

เปิดเมนู Start (เริ่ม) จากนั้นเลือก

>

Shut down

(ปิดเครื่อง) เพื่อทำาการปิดเครื่องตามปกติ

จากหน้าจอล็อกอิน เลือก

>

Shut down (ปิดเครื่อง)

กด

เพื่อเปิดเมนู Shut Down (ปิดเครื่อง) ของ

Windows เลือก

Shut Down (ปิดเครื่อง) จากรายการแบบดึงลง

จากนั้นเลือก

OK (ตกลง)

ถ้าโน้ตบุ๊ค PC ของคุณค้าง,

ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาสี่ (4)

วินาที จนกระทั่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณปิดเครื่อง

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

57

การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป

ในการสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป:

หรือ

เปิดเมนู Start (เริ่ม) จากนั้นเลือก

>

Sleep (สลีป)

เพื่อสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป

จากหน้าจอล็อกอิน เลือก

>

Sleep (สลีป)

กด

เพื่อเปิดเมนู Shut Down (ปิดเครื่อง) ของ Windows เลือก

Sleep (สลีป) จากรายการแบบดึงลง จากนั้นเลือก OK (ตกลง)

หมายเหตุ: คุณยังสามารถสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป โดยการกดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง

background image

58

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

59

บทที่ 4:

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

background image

60

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

เป็นชุดของการทดสอบวินิจฉัยที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์

ซึ่งรันเมือคุณเปิดเครื่อง หรือเริ่มโน้ตบุ๊ค PC ใหม่

ซอฟต์แวร์ที่ควบคุม POST

ถูกติดตั้งเป็นส่วนถาวรของสถาปัตยกรรมของโน้ตบุ๊ค PC

การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS

และการแก้ไขปัญหา

ระหว่างกระบวนการ POST, คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS

หรือรันตัวเลือกการแก้ไขปัญหา โดยใช้ปุ่มฟังก์ชั่นของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

BIOS

ระบบอินพุตเอาต์พุตพื้นฐาน (BIOS) เก็บการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของระบบ

ซึ่งจำาเป็นสำาหรับการเริ่มต้นระบบในโน้ตบุ๊ค PC

การตั้งค่า BIOS มาตรฐาน ใช้กับเงื่อนไขส่วนใหญ่ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS มาตรฐานยกเว้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:

มีข้อความผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอระหว่างการบูต

และขอให้คุณรันโปรแกรมตั้งค่า BIOS

คุณติดตั้งส่วนประกอบของระบบใหม่ ซึ่งจำาเป็นต้องมีการตั้งค่า BIOS เพิ่มเติม หรืออัปเดต

ต่างๆ

คำาเตือน: การใช้การตั้งค่า BIOS ที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นผลให้ระบบขาดเสถียรภาพ หรือบูตล้มเหลวได้

เราแนะนำาให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS ด้วยความช่วยเหลือของช่างบริการที่ได้รับการฝึกอบรมมา

เท่านั้น

การเข้าถึง BIOS

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

61

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

1.

บนหน้าจอ

Boot (บูต), เลือก Boot Option #1

(ตัวเลือกการบูต #1)

การตั้งค่า BIOS

คำาเตือน: ตำาแหน่งที่แท้จริงของพอร์ต LAN

แตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดูบทก่อนหน้า เพื่อค้นหาพอร์ต LAN

บูต

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าลำาดับความสำาคัญของตัวเลือกการบูต

คุณสามารถอ้างถึงกระบวนการต่อไปนี้

ในขณะที่ตั้งค่าลำาดับความสำาคัญของการบูตของคุณ

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

background image

62

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

2.

กด

และเลือกอุปกรณ์เป็น

Boot Option #1

(ตัวเลือกการบูต #1)

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

63

ความปลอดภัย

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ และรหัสผ่านผู้ใช้ของโน้ตบุ๊ต PC ของคุณ นอกจากนี้

ยังอนุญาตให้คุณควบคุมการเข้าถึงไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, ระบบเชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุต (I/O)

และระบบเชื่อมต่อ USB ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอีกด้วย

หมายเหตุ:

ถ้าคุณติดตั้ง

User Password (รหัสผ่านผู้ใช้),

คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ถ้าคุณติดตั้ง

Administrator Password (รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ),

คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ BIOS

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup. If ONLY

the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot

or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

background image

64

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ในการตั้งค่ารหัสผ่าน:
1.

บนหน้าจอ

Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup Administrator Password (ตั้งรหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบ) หรือ User Password (รหัสผ่านผู้ใช้)

2.

เลือกแต่ละรายการ และกด

เพื่อเลือกอุปกรณ์

3.

พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง และกด

ในการล้างรหัสผ่าน:

1.

บนหน้าจอ

Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup Administrator Password (ตั้งรหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบ)

หรือ

User Password (รหัสผ่านผู้ใช้)

2.

ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน และกด

3.

ปล่อยฟิลด์

Create New Password (สร้างรหัสผ่านใหม่) ให้ว่างไว้ และกด

4.

เลือก

Yes (ใช่) ในกล่องการยืนยัน จากนั้นกด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

65

ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ I/O

ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย),

คุณสามารถเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O เพื่อล็อคหรือปลดล็อคฟังก์ชั่

นระบบเชื่อมต่อบางอย่างของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณได้

ในการล็อคอินเตอร์เฟซ I/O:

1.

บนหน้าจอ

Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O Interface Security (ระบบป้องกัน

อินเตอร์เฟซ I/O)

2.

เลือกอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการล็อค และคลิก

3.

เลือก

Lock (ล็อค)

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

66

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ USB

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงระบบเชื่อมต่อ USB

เพื่อล็อคหรือปลดล็อคพอร์ต และอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเมนู

I/O Interface Security

(ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O) ได้ด้วย

หมายเหตุ: การตั้งค่า USB Interface (ระบบเชื่อมต่อ USB) เป็น

Lock (ล็อค) ยังล็อคและซ่อน พอร์ตภายนอก และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีภายใต้ USB Interface Security

(ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ USB)

ในการล็อคอินเตอร์เฟซ USB:

1.

บนหน้าจอ

Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O Interface Security (ระบบป้องกัน

อินเตอร์เฟซ I/O) > USB Interface Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ USB)

2.

เลือกอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการล็อค และคลิก

Lock (ล็อค)

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device will

be disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

67

ตั้งรหัสผ่านหลัก

ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย), คุณสามารถใช้

Set Master Password (ตั้งรหัสผ่านหลัก) เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านที่ใช้สำาหรับเปิดการเข้าถึงไปยัง

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ

ในการตั้งรหัสผ่าน HDD:
1.

บนหน้าจอ

Security (ระบบป้องกัน), คลิก

Set Master Password (ตั้งรหัสผ่านหลัก),

พิมพ์รหัสผ่าน และกด

2.

พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน และกด

3.

คลิก

Set User Password (ตั้งรหัสผ่านผู้ใช)้

และทำาขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำา เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้

4.

จากนั้นรหัสผ่านจะถูกตั้งค่า

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Password.
***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

background image

68

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

บันทึก & ออก

ในการเก็บการตั้งค่าการกำาหนค่าต่างๆ ของคุณ, เลือก

Save Changes and Exit (บันทึกการ

เปลี่ยนแปลงและออก) ก่อนที่จะออกจาก BIOS

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

69

การอัปเดต BIOS

1.

ตรวจสอบรุ่นที่แน่นอนของโน้ตบุ๊ค PC จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ BIOS ล่าสุดสำาหรับรุ่นของคุณ

จากเว็บไซต์ ASUS

2.

บันทึกสำาเนาของไฟล์ BIOS

ที่ดาวน์โหลดมาไปยังแฟลชดิสก์ไดรฟ์

3.

เชื่อมต่อแฟลชดิสก์ไดรฟ์เข้ากับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

4.

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

5.

จากโปรแกรมการตั้งค่า BIOS, คลิก

Advanced (ขั้นสูง) > Start Easy Flash (เริ่มแฟลช

แบบง่าย), จากนั้นกด

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

background image

70

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

6.

ค้นหาไฟล์ BIOS ที่ดาวน์โหลดมาในแฟลชดิสก์ไดรฟ์

จากนั้นกด

7.

หลังจากกระบวนการอัปเดต BIOS, คลิก

Exit (ออก) > Restore Defaults (กู้คืนค่าเริ่มต้น)

เพื่อกู้คืนระบบกลับเป็น ค่าเริ่มต้น

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G501VW
Version: 101
Build Date: Aug 26 2015
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

71

การกู้คืนระบบของคุณ

การใช้ตัวเลือกการกู้คืนบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ช่วยให้คุณกู้คืนระบบกลับเป็นสถานะ ดั้งเดิม

หรือเพียงรีเฟรชการตั้งค่าของระบบเพื่อช่วยปรับปรุงสมรรถนะให้ดีขึ้นก็ได้

สำาคัญ!

สำารองไฟล์ข้อมูลของคุณทั้งหมดก่อนที่จะใช้ตัวเลือกการกู้คืนใด

ๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

จดการตั้งค่าต่าง ๆ ที่กำาหนดเองที่มีความสำาคัญ เช่น การตั้งค่าเครือข่าย ชื่อผู้ใช้

และรหัสผ่านต่าง ๆ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเสียบปลั๊กอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ ก่อนที่จะรีเซ็ตระบบ

ของคุณ

Windows

®

10 อนุญาตให้คุณทำาการกู้คืนในลักษณะต่อไปนี้ได้:

เก็บไฟล์ของฉัน -

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณ รีเฟรชโน้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยไม่ส่งผลกระทบกับไฟล์ส่วนตัว

(ภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร) และแอปต่าง ๆ จาก Windows

®

สโตร์

ด้วยการใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถกู้คืนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณกลับเป็น

การตั้งค่าเริ่มต้น และลบแอปที่ติดตั้งอื่น ๆ ทิ้งไป

ลบทุกสิ่งทุกอย่าง - ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ต

โน้ตบุ๊ค PC ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณต้อง

สำารองข้อมูลทั้งหมดของคุณก่อนที่จะใช้ตัวเลือกนี้

Go back to an earlier build (กลับไปยังบิลด์ก่อนหน้า) -

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณกลับไปยังบิลด์ก่อนหน้าได้ ใช้ตัวเลือกนี้ ถ้าบิลด์นี้ไม่ทำางานสำาหรับคุณ

background image

72

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

Advanced startup (เริ่มต้นขั้นสูง) - การใช้ตัวเลือกนี้ อนุญาตให้คุณใช้ตัวเลือกการกู้คืน

ขั้นสูงอื่น ๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ เช่น:
-

การใช้ USB ไดรฟ์, การเชื่อมต่อเครือข่าย หรือแผ่น DVD การ กู้คืน Windows

เพื่อเริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

-

การใช้ Troubleshoot (

การแก้ไขปัญหา) เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกการกู้คืนขั้น สูงเหล่านี้:

กู้คืนระบบ, การกู้คืนอิมเมจระบบ, ซ่อมการเริ่มต้น, พร็อมต์คำาสั่ง, การตั้งค่าเฟิร์มแวร์

UEFI, การตั้งค่าการเริ่มต้น

การดำาเนินการตัวเลือกการกู้คืน

ดูขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าคุณต้องการเข้าถึงและใช้ตัวเลือกการกู้คืนที่ใช้ได้สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ
1.

เปิด

Settings (การตั้งค่า) และเลือก Update and security

(อัปเดตและระบบรักษาความปลอดภัย)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

73

2.

ภายใต้ตัวเลือก

Update and security (อัปเดตและระบบรักษาความปลอดภัย) เลือก

Recovery (การกู้คืน) จากนั้นเลือกตัวเลือก การกู้คืน ที่คุณต้องการดำาเนินการ

background image

74

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

75

เทคนิคและคำาถามที่พบบ่อยๆ

background image

76

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคที่มีประโยชน์สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด,

คงไว้ซึ่งสมรรถนะระบบที่สูง และมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกเก็บอย่างปลอดภัย

ด้านล่างนี้คือเทคนิคที่มีประโยชน์บางอย่างที่คุณควรปฏิบัติตาม:

อัพเดต Windows

®

อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแอพพลิเคชั่นของคุณมีการตั้งค่าด้านความปลอดภัยล่าสุด

ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ

และอัพเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำาเสมอด้วย

ถ้าไม่จำาเป็นจริงๆ อย่าใช้การบังคับปิดเครื่อง เพื่อปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

สำารองข้อมูลของคุณ และกำาหนดจุดเพื่อสร้างข้อมูลสำารองไว้ในไดรฟ์เก็บข้อมูลภายนอกเสมอ

ละเว้นการใช้โน้ตบุ๊ค PC ที่อุณหภูมิสูงสุดขั้ว

ถ้าคุณจะไม่ใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเป็นเวลานาน (อย่างน้อยหนึ่งเดือน) เราแนะนำาให้คุณนำาแบตเตอรี่ออก

ถ้าแบตเตอรี่สามารถถอดออกได้

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด

และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีรายการต่อไปนี้ก่อนหน้าที่จะรีเซ็ตโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณ:

-

คีย์ผลิตภัณฑ์สำาหรับระบบปฏิบัติการของคุณ
และแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งอยู่อื่นๆ

-

ข้อมูลสำารอง

-

ID และรหัสผ่านสำาหรับล็อกอิน

-

ข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

77

คำาถามที่พบบ่อยๆ ของฮาร์ดแวร์

1.

จุดสีดำา หรือบางครั้งเรียกว่าจุดสี ปรากฏบนหน้าจอเมื่อเปิดโน้ตบุ๊ค PC ควรทำาอย่างไร?
แม้ว่าโดยปกติจุดสีเหล่านี้จะปรากฏบนหน้าจอ

แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบกับระบบของคุณ ถ้าเหตุกาณ์นี้ยังดำาเนินต่อไป

และต่อมาภายหลังส่งผลกระทบกับระบบ

ให้ปรึกษาศูนย์บริการ ASUS ที่ได้รับการแต่งตั้ง

2.

หน้าจอแสดงผลมีสีและความสว่างที่ไม่สม่ำาเสมอ จะแก้ไขได้อย่างไร?
สีและความสว่างของหน้าจอแสดงผลของคุณอาจได้รับผลกระทบ

โดยมุมและตำาแหน่งปัจจุบันของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ความสว่างและโทนสีของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอาจแตกต่างกันในรุ่นต่างๆ

คุณสามารถใช้ปุ่มฟังก์ชั่นหรือการตั้งค่าการแสดงผล ในระบบปฏิบัติการของคุณ

เพื่อปรับลักษณะของหน้าจอแสดงผลของคุณ

3.

ฉันสามารถทำาให้แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC

ของฉันอยู่นานที่สุดได้อย่างไร?
คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

ใช้ปุ่มฟังก์ชั่นเพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผล

ถ้าคุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ใดๆ,

ให้สลับระบบของคุณไปยัง

Airplane mode (โหมดการบิน)

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ไม่ได้ใช้

ปิดแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้ใช้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอพพลิเคชั่นที่ใช้หน่วยความจำาระบบมากเกินไป

background image

78

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

4.

LED แสดงสถานะแบตเตอรี่ไม่ติดขึ้นมา มีอะไรผิดปกติ?

ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ หรือแบตเตอรี่แพคต่ออยู่อย่างถูกต้อง

คุณอาจลองถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์ หรือแบตเตอรี่แพคออก รอหนึ่งนาที

จากนั้นเชื่อมต่อกลับไปยังเต้าเสียบไฟฟ้าและโน้ตบุ๊ค PC

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS

ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

5.

ทำาไมทัชแพดไม่ทำางาน?

กด

เพื่อเปิดทำางานทัชแพดของคุณ

6.

ในขณะที่เล่นไฟล์เสียงและวิดีโอ

ทำาไมไม่ได้ยินเสียงออกจากลำาโพงของโน้ตบุ๊ค PC ของฉัน?
คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

กด

เพื่อเร่งระดับเสียงลำาโพงขึ้น

ตรวจสอบว่าลำาโพงถูกตั้งค่าเป็นปิดเสียงอยู่หรือไม่

ตรวจสอบว่าแจ็คหูฟังถูกเชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณหรือไม่ และถอดออก

7.

ควรทำาอย่างไรถ้าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของฉันหายไป หรือแบตเตอรี่หยุดทำางาน?
ติดต่อศูนย์บริการ ASUS ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

79

8.

โน้ตบุ๊ค PC ของฉันไม่สามารถรับการกดแป้นที่ถูกต้อง

เนื่องจากเคอร์เซอร์ของฉันเคลื่อนที่ตลอดเวลา ควรทำาอย่างไร?
ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรสัมผัสถูกหรือกดบนทัชแพด

โดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่คุณพิมพ์บนแป้นพิมพ์ นอกจากนี้
คุณสามารถปิดทำางานทัชแพดของคุณโดยการกด

ก็ได้

9.

แทนที่จะแสดงตัวอักษร การกดปุ่ม “U”, “I” และ “O”

บนแป้นพิมพ์ของฉัน เป็นการแสดงตัวเลข จะเปลี่ยนได้อย่างไร?

กดปุ่ม

หรือ

(ในเครื่องบางรุ่น) บนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเพื่อปิดคุณสมบัตินี้ และใช้ปุ่มดังกล่าวสำาหรับการป้อนตัวอักษร

background image

80

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คำาถามที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์

1.

เมื่อเปิดโน้ตบุ๊ค PC ของฉัน ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ติดขึ้น

แต่ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ์ไม่ติด ระบบไม่บูตด้วย

ต้องทำาอย่างไรในการแก้ไข?
คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

บังคับการปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยการกดปุ่มเพาเวอร์อย่างน้อยสี่ (4) วินาที

ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์และแบตเตอรี่แพคถูก

ใส่อย่างถูกต้อง จากนั้นเปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS

ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

2.

ควรทำาอย่างไร เมื่อหน้าจอของฉันแสดงข้อความนี้:

“Remove disks or other media. Press any key to restart.

(นำาดิสก์หรือสื่ออื่นๆ ออก กดปุ่มใดๆ เพื่อเริ่มใหม)่”?
คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

ถอดอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดออก จากนั้นเริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่

นำาออปติคัลดิสก์ใดๆ ที่ถูกทิ้งไว้ในออปติคัลไดรฟ์ออก

จากนั้นเริ่มใหม

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลหน่วยความจำา

ติดต่อศูนย์บริการ ASUS ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

3.

โน้ตบุ๊ค PC ของฉันบูตช้ากว่าปกติ

และระบบปฏิบัติการทำางานช้ามาก จะแก้ไขได้อย่างไร?
ลบแอพพลิเคชั่นที่คุณเพิ่งติดตั้งเร็วๆ นี้

หรือไม่ได้รวมอยู่ในแพคเกจระบบปฏิบัติการของคุณออก จากนั้นเริ่มระบบใหม่

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

81

4.

โน้ตบุ๊ค PC ของฉันไม่บูตขึ้นมา จะแก้ไขได้อย่างไร?

คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

ถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณทั้งหมดออก จากนั้นเริ่มระบบของคุณใหม่

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS

ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

5.

ทำาไมโน้ตบุ๊ค PC

ของฉันไม่ตื่นจากโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนต?

คุณจำาเป็นต้องกดปุ่มเพาเวอร์

เพื่อดำาเนินการในสถานะการทำางานสุดท้ายของคุณ

ระบบของคุณอาจใช้แบตเตอรี่จนหมดโดยสิ้นเชิง

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

และเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า จากนั้นกดปุ่มเพาเวอร์

background image

82

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

83

ภาคผนวก

background image

84

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ภาพรวม

ในวันที่ 4 สิงหาคม 1998 คำาตัดสินของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ

CTR 21 ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารอย่างเป็นทางการของ EC CTR 21 ใช้กับอุปกรณ์

เทอร์มินัลที่ไม่ได้เป็นเสียงทุกประเภทที่มีการโทรแบบ DTMF ซึ่งตั้งใจไว้สำาหรับ เชื่อมต่อกับระบบ PSTN

(เครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ) แบบอนาล็อก

CTR 21 (ระเบียบด้านเทคนิคร่วม) สำาหรับความต้องการในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

โทรศัพท์สลับสายสาธารณะแบบอนาล็อกของอุปกรณ์เทอร์มินัล (ไม่รวมอุปกรณ์ เทอร์มินัลที่สนับสนุนบริการโทรศัพท์ที่เป็นเสียง)

ซึ่งการระบุที่อยู่เครือข่่าย ทำาโดยกา รส่งสัญญาณหลายความถี่แบบดูอัลโทน

ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน

โน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญี่ปุ่น), FCC (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เกาหลี,

ไต้หวัน) และ CTR21 โมเด็มภายในได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับคำาตัดสินของคณะกรรมการ 98/482/EC

สำาหรับการเชื่อมต่อเทอร์มินัลเดี่ยว เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ (PSTN)

สำาหรับประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง PSTN แต่ละแห่งในประเทศต่างๆ

การรับรองจึงไม่ได้เป็นการประกันถึงการทำางานที่สำาเร็จในจุดปลายทางของ เครือข่าย PSTN ในทุกๆ จุด ในกรณีที่เกิดปัญหา

คุณควรติดต่อผู้จำาหน่ายอุปกรณ์ ของคุณเป็นอันดับแรก

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

85

การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย

ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังบุคคล และผู้จำาหน่ายที่แจ้งให้ทราบ:

“การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำางานด้วย และเครือข่ายที่มี

การแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมีความยุ่งยากในการทำางานร่วมกัน”

ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังผู้ใช้: “การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้ รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำางานด้วย

และเครือข่ายที่มีการแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมี ความยุ่งยากในการทำางานร่วมกัน” นอกจากนี้

ผู้ผลิตยังต้องออกถ้อยแถลงเพื่อทำาให้ มีความชัดเจนด้วยว่า ความเข้ากันได้ของเครือข่ายขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสวิตช์ทางกา

ยภาพและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังแนะนำาให้ผู้ใช้ติดต่อผู้จำาหน่าย ถ้าต้องการใช้ อุปกรณ์กับเครือข่ายอื่น”

จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาที่ประกาศของ CETECOM มีการออกการอนุมัติโดยสหภาพ ยุโรปหลายฉบับโดยใช้ CTR 21

ผลลัพธ์คือโมเด็มตัวแรกของยุโรปซึ่งไม่จำาเป็นต้อง มีการอนุมัติระเบียบข้อบังคับในประเทศแถบยุโรปแต่ละประเทศ

อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง

เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ และโทรศัพท์ที่ส่งเสียงผ่านลำาโพงของเครื่อง สามารถมีสิทธิ์

รวมทั้งโมเด็ม, แฟกซ์, เครื่องโทรอัตโนมัติ และระบบการเตือน

ไม่รวมอุปกรณ์ซึ่งคุณภาพของเสียงพูดจากปลายทางถึงปลายทางถูกควบคุมโดย

ระเบียบข้อบังคับ (เช่น ตัวเครื่องโทรศัพท์ และในบางประเทศรวมถึงโทรศัพท์ไร้สาย)

background image

86

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21

ในขณะนี้

ประเทศ

มีการใช้

ทดสอบเพิ่มเติม

ออสเตรียออสเตรีย1

ใช่

ไม่

เบลเยี่ยม

ใช่

ไม่

สาธารณรัฐเชค

ไม่

ไม่ใช้

เดนมาร์ก1

ใช่

ใช่

ฟินแลนด์

ใช่

ไม่

ฝรั่งเศส

ใช่

ไม่

เยอรมนี

ใช่

ไม่

กรีซ

ใช่

ไม่

ฮังการี

ไม่

ไม่ใช้

ไอซ์แลนด์

ใช่

ไม่

ไอร์แลนด์

ใช่

ไม่

อิตาลี

ยังคงรออยู่

ยังคงรออยู่

อิสราเอล

ไม่

ไม่

ลิกเทนสไตน์

ใช่

ไม่

ลักเซมเบิร์ก

ใช่

ไม่

เนเธอร์แลนด์1

ใช่

ใช่

นอร์เวย์

ใช่

ไม่

โปแลนด์

ไม่

ไม่ใช้

โปรตุเกส

ไม่

ไม่ใช้

สเปน

ไม่

ไม่ใช้

สวีเดน

ใช่

ไม่

สวิสเซอร์แลนด์

ใช่

ไม่

สหราชอาณาจักร

ใช่

ไม่

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

87

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนที่ 15

การทำางานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ

อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ

รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำางานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำากัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B

ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง (FCC) ข้อจำากัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ

เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้

และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน

อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิด

ขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์

ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควร พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:

ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ

เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ

ข้อมูลนี้ถูกคัดลอกมาจาก CETECOM

และเตรียมให้โดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆ

สำาหรับข้อมูลอัปเดตของตารางนี้ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่

http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 ใช้ความต้องการในประเทศ

เฉพาะเมื่ออุปกรณ์ใช้การโทรแบบพัลซ์ (ผู้ผลิตอาจ ระบุในคู่มือผู้ใช้ว่าอุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อรองรับการส่งสัญญาณแบบ

DTMF

เท่านั้น ซึ่งอาจทำาให้การทดสอบเพิ่มเติมอื่นๆ เกินความจำาเป็น)

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำาเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมสำาหรับการเชื่อมต่อแบบอนุ กรม และความสามารถแสดง ID

ผู้โทรเข้า

background image

88

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คำาเตือน! จำาเป็นต้องใช้สายไฟชนิดที่มีฉนวนหุ้ม

เพื่อให้ข้อจำากัดการแผ่พลังงานตรงตามกฎของ FCC

และเพื่อป้องกันการรบกวนต่อการรับสัญญาณวิทยุ

และโทรทัศน์ที่อยู่ใกล้เคียง จำาเป็นต้องใช้เฉพาะสาย

ไฟที่ให้มา ใช้เฉพาะสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O

เข้ากับอุปกรณ์นี้ คุณต้องระมัดระวังว่า

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง

จะทำาให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด

เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่

ปรึกษาตัวแทนจำาหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/

โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

(พิมพ์ขึ้นใหม่จาก หลักปฏิบัติของกฎระเบียบกลาง #47,

ส่วน 15.193, 1993 Washington DC: สำานักทะเบียนกลาง,

องค์กรเอกสารและบันทึกสำาคัญแห่งชาติ,

สำานักพิมพ์รัฐบาลสหรัฐอเมริกา)

ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC

คำาเตือน! การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง

จะทำาให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้

สิ้นสุด “ผู้ผลิตประกาศว่าอุปกรณ์นี้ถูกจำากัดในแชนเนล 1 ถึง 11

ในความถี่ 2.4GHz โดยเฟิร์มแวร์ที่ระบุที่ควบคุมในสหรัฐอเมริกา”

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำากัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี FCC

ที่ตั้งขึ้นสำาหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF

ของ FCC, โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระหว่างที่กำาลังรับส่งข้อมูล

ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำางานเฉพาะ

เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ในระดับที่พอใจ

เครื่องรับส่งสัญญาณนี้ต้องไม่ใช้สถานที่ร่วมกับ หรือทำางานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่อง รับส่ง สัญญาณอื่นๆ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

89

สำาหรับการใช้อุปกรณ์พกพา

ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการรับรังสี:

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนดของรัฐบาลสำาหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นไม่ให้ปล่อยพลังงานเกินขีดจำากัดสำาหรับการ

สัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ที่กำาหนดโดยคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติของ

รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

มาตรฐานการสัมผัสถูกสำาหรับอุปกรณ์ไร้สาย ใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการ

ดูดกลืนพลังงานจำาเพาะ หรือ SAR ขีดจำากัด SAR ที่ตั้งขึ้นโดย FCC คือ 1.6 วัตต์/กก.

*การทดสอบสำาหรับ SAR ดำาเนินการโดยใช้ตำาแหน่งการทำางานมาตรฐานที่ยอมรับโดย

FCC โดยมีการส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานที่ได้รับการรับรองสูงสุด ในทุกย่านความถี่ที่

ทดสอบทั้งหมด

สำาหรับการใช้การเลือกรหัสประเทศ (อุปกรณ์ WLAN)

หมายเหตุ: การเลือกรหัสประเทศมีไว้สำาหรับรุ่นที่ไม่ได้จำาหน่ายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

และไม่มีในรุ่นที่จำาหน่ายในสหรัฐอเมริกาทุกรุ่น ตามระเบียบข้อบังคับ FCC ผลิตภัณฑ์

WiFi ทั้งหมดที่จำาหน่ายในสหรัฐอเมริกา ต้องตั้งค่าไว้ที่ช่องสำาหรับใช้งานในสหรัฐอเมริกา

เท่านั้น

background image

90

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง

ข้อกำาหนด R&TTE (199/5/EC)

รายการต่อไปนี้มีความสมบูรณ์ และได้รับการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง และเพียงพอ:

ข้อกำาหนดที่สำาคัญ ใน [บทความ 3]

ข้อกำาหนดในการป้องกันสำาหรับสุขภาพ และความปลอดภัย ใน

[บทความ 3.1a]

การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับ

[EN 60950]

ข้อกำาหนดในการป้องกัน สำาหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [บทความ 3.1b]

การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน

[EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]

การใช้คลื่นสเปกตรัมวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ ใน [บทความ 3.2]

ชุดการทดสอบวิทยุ ที่สอดคล้องกับ [EN 300 328-2]

เครื่องหมาย CE

เครื่องหมาย CE สำาหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

รุ่นที่ส่งมอบของอุปกรณ์นี้ สอดคล้องกับความต้องการของ ข้อกำาหนด EEC ที่ 2004/108/EC
“ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า” และ 2006/95/EC “ข้อกำาหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำา”

เครื่องหมาย CE สำาหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำาหนด 1999/5/EC ของรัฐสภาและคณะกรรมการแห่ง สหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่
9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้องร่วมกัน

ค่า SAR ของ CE สูงสุดสำาหรับอุปกรณ์คือ 0.436 วัตต์/กก.

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

91

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) - CE

อุปกรณ์นีมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนด EU (1999/5/EC)

เกี่ยวกับข้อจำากัดในการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้คนในที่สาธารณะทัวไป ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ

ข้อจำากัดต่างๆ เป็นส่วนของคำาแนะนำาที่ครอบคลุมสำาหรับการป้องกันในที่สาธารณะทั่วไป

คำาแนะนำาเหล่านีได้รับการพัฒนาขึนและตรวจสอบโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ ผ่านการประเมินของการศึกษา

ทางวิทยาศาสตร์ตามปกติและทั่วถึง หน่วยของการวัดขีดจำากัดที่แนะนำาของสภายุโรปสำาหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ

คือ “อัตราดูดซึมเฉพาะ” (SAR) และขีดจำากัด SAR คือ 2.0 วัตต์/กก. เฉลี่ยต่อนำาหนักเนือเยื่อร่างกาย 10 กรัม

อุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนันไอโอไนซิ่ง

(ICNIRP)

สำาหรับการทำางานที่อยู่ใกล้กับร่างกาย อุปกรณ์นีได้รับการทดสอบและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำาแนะนำาในการสัมผัสถูกของ

ICNRP และมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 50566 และ EN 62209-2 SAR ถูกวัดเมืออุปกรณ์สัมผัสกับร่างกายโดยตรงใน

ขณะทีกำาลังส่งสัญญาณที่ระดับความแรงเอาต์พุตสูงสุด ในทุกย่านความถี่ของอุปกรณ์มือถือ

background image

92

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

แชนเนลการทำางานไร้สายสำาหรับโดเมนต่างๆ

อเมริกาเหนือ

2.412-2.462 GHz

Ch01 ถึง CH11

ญี่ปุ่น

2.412-2.484 GHz

Ch01 ถึง Ch14

ยุโรป ETSI

2.412-2.472 GHz

Ch01 ถึง Ch13

แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำากัดของฝรั่งเศส

บางพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศส มีแถบความถี่ที่ถูกจำากัดการใช้งาน

พลังงานในอาคารที่ได้รับอนุญาตสูงสุดในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือ:

10mW สำาหรับแถบ 2.4 GHz ทั้งหมด

(2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW สำาหรับความถี่ระหว่าง 2446.5 MHz ถึง 2483.5 MHz

หมายเหตุ: แชนเนล 10 ถึง 13 รวมการทำางานในแถบ 2446.6 MHz ถึง 2483.5 MHz

การใช้งานภายนอกอาคาร มีความเป็นไปได้สองสามกรณี:

ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว หรือทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ

การใช้เป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตโดยกระทรวงกลาโหม โดยมีพลังงานที่อนุญาตสูงสุด 100mW ในแถบ

2446.5–2483.5 MHz ไม่อนุญาตให้ใช้นอกอาคารบริเวณที่ดินสาธารณะ

ในเขตที่แสดงด้านล่าง สำาหรับแถบ 2.4 GHz ทั้งหมด:

พลังงานสูงสุดที่อนุญาตในอาคารคือ 100mW

พลังงานสูงสุดที่อนุญาตนอกอาคารคือ 10mW

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

93

เขตซึ่งใช้แถบ 2400–2483.5 MHz ได้รับอนุญาต โดย EIRP

ในอาคารน้อยกว่า 100mW และนอกอาคารน้อยกว่า 10mW:

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

05 Hautes Alpes

08 Ardennes

09 Ariège

11 Aude

12 Aveyron

16 Charente

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

32 Gers

36 Indre

37 Indre et Loire

41 Loir et Cher

45 Loiret

50 Manche

55 Meuse

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

63 Puy du Dôme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

75 Paris

82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

ข้อกำาหนดนี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ช่วยให้คุณใช้การ์ด LAN ไร้สายในพื้นที่ภายใน

ประเทศฝรั่งเศสได้มากขึ้น สำาหรับข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบกับ ART (www.arcep.fr)

หมายเหตุ: การ์ด WLAN ของคุณรับส่งข้อมูลด้วยพลังงานน้อยกว่า 100mW แต่มากกว่า 10mW

background image

94

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL

บังคับใช้ UL 1459 ซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม (โทรศัพท์) ที่ออกแบบมาเพื่อ

เชื่อมต่อทางไฟฟ้าไปยังเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในการทำางานถึงพื้นดินไม่เกิน 200V peak,

300V peak-to-peak และ 105V rms, และมีการติดตั้ง หรือใช้โดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางไฟฟ้าแห่งชาติ (NFPA 70)

เมื่อใช้โมเด็มของโน้ตบุ๊คพีซี คุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยพื้นฐานเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้,

ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บต่อร่างกาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีใกล้กับน้ำา ตัวอย่างเช่น ใกล้อ่างอาบน้ำา, อ่างล้างหน้า, อ่างล้างจานหรือถังซักผ้า,

ในใต้ถุนที่เปียก หรือใกล้สระว่ายน้ำา

อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อาจมีความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากฟ้าผ่าได้

อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีในบริเวณใกล้กับที่มีแก๊สรั่ว

บังคับใช้ UL 1642 ซึ่งครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมหลัก (ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้) และรอง (สามารถชาร์จใหม่ได้)

สำาหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานในผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่เหล่านี้ประกอบด้วยโลหะลิเธียม หรือลิเธียมอัลลอย

หรือลิเธียมอิออม และอาจประกอบด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าหนึ่งเซลล์ หรือสองเซลล์ หรือมากกว่า

โดยเชื่อมต่อกันแบบอนุกรม ขนาน หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งแปลงพลังงานเคมีไปเป็นพลังงาน ไฟฟ้า

โดยปฏิกิริยาเคมีที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ หรือสามารถย้อนกลับได้

อย่า ทิ้งแบตเตอรี่แพคของโน้ตบุ๊คพีซีลงในไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ตรวจสอบกับหลัก

ปฏิบัติในท้องถิ่น สำาหรับขั้นตอนการทิ้งแบบพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟ

หรือการระเบิด

อย่า ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่จากอุปกรณ์อื่น เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อ

ร่างกายเนื่องจากไฟ หรือการระเบิด ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง

UL จากผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

95

ข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำาหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ:

H05VV-F, 3G, 0.75mm

2

หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm

2

REACH

เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคับ REACH (การ ลงทะเบียน, การประเมิน,

การอนุมัติ และข้อจำากัดของสารเคมี) ไว้ที่เว็บไซต์ ASUS REACH ที่ http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV

บันทึกถึงผู้ติดตั้งระบบ CATV—ระบบกระจายสายเคเบิลควรได้รับการต่อสายดิน (กราวด์) ตาม มาตรฐาน ANSI/

NFPA 70 รัฐบัญญัติ National Electrical Code (NEC) โดยเฉพาะ Section 820.93 เรื่องการต่อสายดินของชีลด์

ตัวนำาของสายโคแอกเซียล โดยการติดตั้งควรเชื่อมยึดสกรีนของสาย โคแอกเซียลเข้ากับสายดินที่ทางเข้าอาคาร

ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับการป้องกันโดยวิธีที่มีการระบุในสิทธิบัตรของ

สหรัฐอเมริกาบางฉบับ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ที่เป็นของ Macrovision Corporation และ เจ้าของสิทธิ์อื่นๆ

การใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์นี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก Macrovision Corporation

และตั้งใจให้ใช้ภายในบ้าน และใช้ในการรับชมที่จำากัดอื่นๆ เท่านั้น ถ้าไม่ได้รับอนุญาต จาก Macrovision Corporation

ห้ามไม่ให้ทำากระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดชิ้นส่วนใดๆ

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้

อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน

background image

96

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก

(สำาหรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with

the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used

batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla

fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz

nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning

må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri

tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en

ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri

enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo

ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo

valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la

batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées

conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype

eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres

i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно

его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями

производителя. (Russian)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

97

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ

ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์

คำาเตือนเพื่อความปลอดภัยของ CD-ROM ไดรฟ์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1

คำาเตือน! เพื่อป้องกันการสัมผัสถูกเลเซอร์ของออปติคัลไดรฟ์ อย่าพยายามถอดชิ้นส่วน

หรือซ่อมแซมออปติคัลไดรฟ์ด้วยตัวเอง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ติดต่อช่างเทคนิคมืออาชีพเพื่อขอความช่วยเหลือ

ป้ายเตือนการซ่อมแซม

คำาเตือน! เมื่อเปิดจะมีการแผ่รังสีของเลเซอร์ที่มองไม่เห็น อย่ามองไปที่ลำาแสง หรือดู อุปกรณ์ออปติคัลโดยตรง

ข้อบังคับ CDRH

ศูนย์กลางสำาหรับอุปกรณ์ และสุขภาพเกี่ยวกับรังสี (CDRH) ขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา

ได้ออกกฎข้อบังคับสำาหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 1976 กฎข้อบังคับเหล่านี้ ใช้กับ

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้อง

มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบนี้

คำาเตือน! การใช้ตัวควบคุม หรือการปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่น ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน

คู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ อาจเป็นผลให้เกิดการสัมผัสถูกรังสีที่เป็นอันตรายได

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำาคัญ! เพื่อคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้า และให้มีความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

มีการเคลือบเพื่อป้องกันตัวเครื่องของโน้ตบุ๊ค PC ยกเว้นที่ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO ต่างๆ อยู่์

background image

98

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การอนุมัติ CTR 21

(สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

99

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

background image

100

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR

ENERGY STAR เป็นโครงการที่ทำางานร่วมกันระหว่างตัวแทนการปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา

และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยพวกเราทุกคนประหยัดเงิน

และป้องกันสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ ASUS ทุกรุ่นที่มีโลโก้ ENERGY STAR สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR

และตามค่าเริ่มต้นจะมีการเปิดคุณสมบัติการจัดการพลังงานไว้ สำาหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับ

การจัดการพลังงาน และประโยชน์ที่ได้กับสิ่งแวดล้อม จอภาพและคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้

ไม่มีกิจกรรมใดๆ เป็นเวลา 10 และ 30 นาที ี ในการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกเมาส์ หรือกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์

โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.energystar.gov/powermanagement นอกจากนี้ โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.energystar.gov

สำาหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงการร่วมมือ ENERGY STAR

หมายเหตุ: Energy Star ไม่ได้รับการสนับสนุนบนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Freedos และ Linux

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

101

การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแ

วดล้อมของโลก

ASUS ดำาเนินการตามแนวคิดการออกแบบสีเขียว เพื่อออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา

และทำาให้มั่นใจว่าแต่ละสถานะของรอบชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ASUS

นั้นสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก นอกจากนี้ ASUS

ยังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำาหนดของระเบียบข้อบังคับด้วย

โปรดดูที่ http://csr.asus.com/english/Compliance.htm

สำาหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับข้อกำาหนดของระเบียบข้อบังคับของ ASUS:

การประกาศเกี่ยวกับวัสดุ JIS-C-0950 ของญี่ปุ่น

EU REACH SVHC

RoHS ของเกาหลี

การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำากลับ

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำากลับของ ASUS

มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำาหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาแก่ลูกค้าของเรา จะทำาให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ

รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ

โปรดไปที่ http://csr.asus.com/english/Takeback.htm สำาหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

background image

102

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name :

N501V,G501V,UX501V,G60V

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2013

EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN

300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)

EN 301 908-2 V5.4.1(2012-12)

EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)

EN 301 893 V1.7.1(2012-06)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 62209-1: 2006

EN 62209-2: 2010

EN 62479:2010

EN 50566: 2013

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN

301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 50332-1 (2000-03)

EN 50332-2 (2003-12)

EN 50360: 2001

EN 50360/A1 :2012

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EU) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 150326

CE marking

Position :

CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

(EC conformity marking)

Declaration Date: 30/10/2015
Year to begin affixing CE marking: 2015